ผลการประกวด
ประเภทบุคลากรกรมการปกครอง
เล่าเรื่องพิเศษ
ของเมืองพิเศษ
Bring the Best Out of SEZ
รางวัลชนะเลิศ
นายพชร ทองสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายศตวรรต ทรงลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายวชิรวิทย์ ศิริเทพ
รางวัลชมเชย
นางสาวธัญวิภา คีลาวงค์
สายสัมพันธ์
เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน
Connecting Local Economy and People
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวรักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวทิวาพร คล่องแคล่ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวภัทราวดี พันธุ์พรหม
รางวัลชมเชย
นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม
รางวัลชมเชย
นายศุภสันส์ ภูมิไชยา
ผลการประกวด
ประเภทบุคคลทั่วไป
ท่องเที่ยว
วิถีไทยสไตล์ SEZ
SEZ More Fun
รางวัลชนะเลิศ
นายณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสัญชัย บัวทรง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายสรธร โพธิ์สีดา
รางวัลชมเชย
นายคีรีขันธ์ ไชยพร
รางวัลชมเชย
นายอนิรุตติ คำวันดี
รางวัลชมเชย
นายดาราม เฮมสันเทียะ
รางวัลชมเชย
นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
รางวัลชมเชย
นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
รางวัลชมเชย
นายสันติ เศษสิน